New promotion @ Arisara Thai Massage - Chiang Mai

Exclusive package

Body Scrub + Facial Massage + Aromatherapy Massage + Hot Stone Compress (2.30 hrs)
Special price 2,200 THB (normal price 3,000 THB)

ขัดผิว + นวดหน้า + นวดอโรม่าออย + นวดhot stone (2.30 ชม.) จากราคา 3,000 ลดเหลือ 2,200 บาท
ขัดผิวด้วยว่าน สมุนไพรไทย น้ำผึ้ง เกลือเดดซีและเกลือหิมาลายันผสมกับ น้ำนม น้ำมันมะพร้าวออแกนิค ประคบบ่าคอหลัง ด้วยหินภูเขาไฟจากประเทศเกาหลี
นวดหน้าขัดหน้าด้วยครีมผสมทองคำ มาคส์หน้าจากสาหร่ายญี่ปุ่น
Body scrub with various Thai herbs, honey, Dead Sea salt, and Himalayan salt, milk, organic coconut oil. Compress the back and neck with volcanic stone from Korea. Facial massage, scrub with gold cream follow by Japanese seaweed face mask.
独占パッケージ
ボディスクラブ+フェイシャルマッサージ+アロマテラピーマッサージ+ホットストーンマッサージ(2.30時間)
さまざまなタイのハーブ、蜂蜜、死海の塩、ヒマラヤの塩、牛乳、有機ココナッツオイルでボディスクラブ。 韓国の火山岩で背中と首をマッサージします。
フェイシャルマッサージ、ゴールドクリームとスクラブ、続いて日本の海藻フェイスマスク。
独家套餐
身体磨砂+面部按摩+香薰按摩+热石按摩(2.30小时)
身体磨砂与各种泰国草药,蜂蜜,死海盐和喜马拉雅盐,牛奶,有机椰子油。 用韩国的火山石按摩背部和颈部。
面部按摩,金色磨砂膏按照日本海藻面膜。
독점 패키지
바디 스크럽 + 페이셜 마사지 + 아로마 테라피 마사지 + 핫 스톤 마사지 (2.30 시간)
바디 스크럽 : 태국 허브, 꿀, 사해 소금, 히말라야 소금, 우유, 유기 코코넛 오일. 한국의 화산암으로 뒷목과 목을 마사지하십시오.
얼굴 마사지, 골드 크림으로 스크럽, 일본 해초 마스크를 따르십시오.

image

Promotion

Get excited about our seasonal promotion throughout the year. Follow us at

年間を通じて私たちの季節の昇進に興奮すること。 で私たちに従ってください

对全年的季节性促销感到兴奋。 请关注我们

1 년 내내 계절별 프로모션에 대해 흥분을 느끼십시오. 우리를 따라와 

  Facebook: Sumalai Thai Massage (Bangkok)       Facebook: Arisara Thai Massage (Chiang Mai)        Twitter: @SumalaiThai         Instagram: info.sumalaithaimassage            

image

Package 1

Thai massage + deep tissue neck, shoulder

600THB / 60min, 800THB / 90 min, 900THB / 120min

นวดแผนไทย 30 นาที + นวดน้ำมันผสมบาล์มที่คอและไหล่ 30 นาที

Thai massage 30 minutes + Oil mix balm deep tissue massage to neck and shoulder 30 minutes.
タイ式マッサージ30分+首と肩にバームディープティッシュマッサージを30分オイルミックス。
泰式按摩30分钟+油混合香脂深层组织按摩至颈部和肩部30分钟。
타이 마사지 30 분 + 목과 어깨에 오일 믹스 크림 마사지 30 분.

image

Package 2

Facial mask, massage + foot massage 

1150THB / 60min

มาสก์ใบหน้าด้วยสาหร่าย + นวดหน้า + นวดเท้า


Facial seaweed mask + facial massage + foot massage.
海藻マスク+フェイシャルマッサージ+フットマッサージ
面部海藻面膜+面部按摩+足部按摩。
얼굴 해초 마스크 + 얼굴 마사지 + 발 마사지.

image

Package 3

Facial Massage + Body Scrub + Aroma relaxing

2300THB / 3hrs

นวดหน้า + ขัดผิวกาย + นวดตัวอโรมา

Facial massage + body scrub + aroma massage
フェイシャルマッサージ+ボディスクラブ+アロママッサージ
面部按摩+身体磨砂+芳香按摩
페이셜 마사지 + 바디 스크럽 + 아로마 마사지


Gallery

ไม่พบอัลบัม

Our services

Your experience

image

Quality

We select

the quality product

using in our services

image

Better experience

Impress

our services design

and keep the memory

image

Nature touch

Combine skilles and nature to heal

image

Good feeling

Feel calm and relax

with the aroma senses

image

Comforatable

Short stay, 

lond relaxation

image

Thai traditional

Take the

real Thai heritage

once in your life

Our services

Our best seller is aroma deep tissue massage
The pressure interrupts the massages for a moment and can release any stuck messages. In short your body sometimes forget it's not pain and needs to be turned off. The pressure and nice pain experienced during this treatment release endorphins which are the bodies, natural pain killers. The rush of fresh blood back into the muscle after the pressure is released bring new oxygen and nutrients encouraging the elimination of toxins and releasing the built-up tensions.

弊社のベストセラーはアロマディープティッシュマッサージです。
圧力が少しの間マッサージを中断し、立ち往生しているメッセージを解放することができます。 要するにあなたの体は時々それが苦痛ではないことを忘れ、消す必要がある。 この治療の間に経験される圧力と素晴らしい痛みは、体であるエンドルフィン、ナチュラルペインキラーを解放します。 圧力が解放された後に新鮮な血液が筋肉に戻って戻ると、新しい酸素と栄養素が毒素の除去を促し、蓄積した緊張を解放する。

我们最畅销的是芳香深层组织按摩。
压力暂时中断按摩,可以释放任何卡住的信息。 总之,你的身体有时会忘记它不是疼痛,需要关闭。 在这种治疗过程中经历的压力和良好的疼痛释放内啡肽,这是身体,天然止痛药。 释放压力后,新鲜血液涌入肌肉,带来新的氧气和营养物质,促进消除毒素,释放积聚的紧张局势。

우리의 베스트 셀러는 아로마 딥 티슈 마사지입니다.
압박은 잠시 동안 마사지를 중단시키고 붙어있는 메시지를 풀 수 있습니다. 짧게 말해서 몸은 때로는 통증이 아니므로 꺼야합니다. 이 치료 동안 경험 한 압박감과 좋은 고통은 신체, 자연 진통제 인 엔돌핀을 방출합니다. 압력이 풀린 후 신선한 혈액이 다시 근육 속으로 흘러 들어가면 새로운 산소와 영양소가 독소를 제거하고 장력을 해소하도록 장려합니다.

image

Body Massage

 • นวดน้ำมันหอม Aromatherapy Massage (700THB / 60 min, 1100THB / 90min, 1400THB / 120min) is a relaxing massage with essential oil. To relieve tension and fatigue the body. 
  アロマティックエッセンシャルオイルを使ったリラックスマッサージで、緊張をほぐし、体を疲弊させます。
  香薰按摩. 使用芳香精油放松按摩,缓解紧张和疲劳。
  긴장을 풀고 몸을 피로하게하기 위해 아로마 에센셜 오일로 마사지를 풀어보십시오. 
 • นวดไทย Thai Traditional Massage (350THB / 60min, 500THB / 90min, 650THB / 120min)
  Thai traditional massage is the combination of yoga stretching, the calmness of meditation, exercise movement, and reflexology that makes it a healing art. Thai method uses mainly point pressure and muscle stretching.
  タイの伝統的なマッサージは、ヨガのストレッチ、瞑想の静けさ、運動、そしてリフレクソロジーを組み合わせたもので、癒しの芸術となります。 タイの方法は主に点圧と筋肉ストレッチを使用します。
  泰式传统按摩. 泰式传统按摩结合了瑜伽伸展,冥想的平静,运动运动和反射疗法,使其成为一种治疗艺术。 泰式方法主要使用点压和肌肉拉伸。
  태국 전통 마사지는 요가 스트레칭, 명상의 평온, 운동 운동, 그리고 치유 예술로 만드는 반사 요법의 조합입니다. 태국어 방법은 주로 포인트 압력과 근육 스트레칭을 사용합니다.
 • นวดน้ำมันสไตร์อายุรเวช Aromatherapy Deep Tissue Massage (700THB / 60 min, 1000THB / 90min, 1300THB / 120min) โดยการผสมผสานระหว่างการนวดไทยแผนโบราณและการรีดเส้นโดยผสมน้ำมันบาล์มเพื่อ ช่วยบรรเทาอาการกล้ามเนื้ออักเสบ ลดความตึงของกล้ามเนื้อ และช่วยกระตุ้นให้การไหลเวียนของโลหิตดีขึ้น ลดความเครียด
  The combination of traditional Thai massage and line rolling with balm oil to relieve the pain, muscle inflammation, reduce muscle tension, helps to stimulate blood circulation, reduce stress.
  伝統的なタイ式マッサージとバームオイルを使用したラインローリングの組み合わせにより、痛み、筋肉の炎症、筋肉の緊張を和らげ、血行を刺激し、ストレスを軽減します。
  香薰深层组织按摩. 传统泰式按摩与润滑油相结合,可缓解疼痛,肌肉发炎,减轻肌肉紧张,有助于刺激血液循环,减轻压力。
  전통적인 태국 마사지와 발 마사지 오일을 사용하여 통증, 근육 염증을 완화시키고 근육 긴장을 완화시키는 라인이 혈액 순환을 자극하고 스트레스를 감소시킵니다.

image

Foot Massage, Reflexology

(350THB / 60min, 500THB / 90min, 650THB / 120min) การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า
เท้า เปรียบเสมือนดวงใจดวงที่สองเปรียบเสมือนกระจกดวงที่สอง เท้าซ้ายก็เปรียบเสมือนอวัยวะซีกซ้ายก็จะมีม้าม มีไต มีทุกส่วนเหมือนร่างกายมนุษย์ ส่วนฝ่าเท้าข้างขวาจะบอกถึงอวัยวะซีกขวาซึ่งประกอบไปด้วย ตับ ถุงน้ำดี ไส้ติ่ง เท้ามีความสำคัญเมื่อกระตุ้นไปแล้วจะเกิดความสมดุล การนวดฝ่าเท้าจะทำให้เลือดไหลเวียน ผ่อนคลาย และหลับได้ดี
Reflexology is an alternative medicine involving the physical act of applying pressure to the feet, hand, or ears with specific thumb, finger and hand techniques without any tools.

反射疗法是一种替代医学,涉及通过特定的拇指,手指和手部技术对脚,手或耳朵施加压力的物理行为,无需任何工具。

リフレクソロジーは、道具を使わずに特定の親指、指、手の技法で足、手、または耳に圧力を加えるという物理的な行為を含む代替医療です。

반사 요법은 어떤 도구도 사용하지 않고 엄지, 손가락 및 손의 특정 기술을 사용하여 발, 손 또는 귀에 압력을 가하는 물리적 행위를 포함하는 대체 의학입니다.

image

Facial Mask

(1150THB / 60min) นวดหน้า (มาร์คหน้าด้วยสาหร่ายญี่ปุ่น)
Deeply facial-cleansing step. Cleansing by milk remover step, maintaining the skin moisture balance and relieving tensions. Removing blackheads, small pimples, and dirt, adjusting skin's balance and clearing out impurity. Treatment by Kavalon product. Peeling facial skin byKavalon cell emerge seaweed masking balance for the skin.

深く洗顔するステップ。 ミルクリムーバーステップによるクレンジング、肌の水分バランスの維持、緊張の緩和。 にきび、小さなにきび、汚れを取り除き、肌のバランスを整え、不純物を取り除きます。 カヴァロン製品による治療。 カバロンセルで顔の皮をむくと、海藻マスキングバランスが生まれます。

深层清洁面部护理。 通过牛奶去除剂清洁步骤,保持皮肤水分平衡,缓解紧张。 去除黑头,小疙瘩和污垢,调整皮肤的平衡,清除杂质。 由Kavalon产品治疗。 通过卡瓦隆细胞去除面部皮肤,出现海藻掩盖皮肤平衡。

얼굴 세척 단계. 우유 제거제 단계로 클렌징, 피부 수분 균형을 유지하고 긴장을 완화. 여드름, 작은 여드름, 먼지를 제거하고 피부 균형을 조절하며 불순물을 제거하십시오. Kavalon 제품에 의한 치료. 얼굴 피부를 껍질을 벗기고 피부에 해초 마스킹 밸런스가 나옵니다.

image

Body scrub

(800THB / 60min, 1500THB / 120min) ขจัดผลัดเซลผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกไปด้วยสมุนไพรต่างๆ เช่น ทานาคา มะขาม น้ำนม และน้ำผึ้ง น้ำนม ทำให้ผิวสดชื่นผ่องใส
Eliminate dead skin cells with various herbs scrub combination of Tanaka, tamarind, milk, and honey. Make the skin refreshed.
Tanaka、タマリンド、牛乳、そして蜂蜜の様々なハーブスクラブで、角質を取り除きます。 肌をリフレッシュさせます。
用各种草药擦洗Tanaka,罗望子,牛奶和蜂蜜消除死皮细胞。 让肌肤焕然一新。
Tanaka, 타마 린드, 우유 및 꿀을 여러 가지 허브 스크럽으로 죽은 피부 세포를 제거하십시오. 피부를 상쾌하게하십시오.

image

Hot Stone Compress

(999THB / 90min) ประคบด้วยหินร้อน ลดอาการปวดตึงของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต เพิ่มประสิทธิภาพในด้านการล้างพิษ
Hot stone compress helps to reduce muscle and tendons stiffness, stimulate blood circulation, increase the efficiency of detoxification.
ホットストーンの湿布は、筋肉や腱のこわばりを軽減し、 血液循環を刺激し、解毒の効率を高めます。
热敷石有助于减少肌肉和肌腱的僵硬,刺激血液循环, 提高排毒效率。
뜨거운 돌 압축은 근육과 힘줄의 강성을 줄이고 혈액 순환을 촉진하며 해독의 효율성을 높여줍니다

Hot stone massage with Basalt rock and essential oil Hot stone massage Basalt rock is heated in water and placed along the meridians of the body to soothe muscles and relieve tension. These stone are treated with essential oils before being positioned on your chakras. Combined with massage, this therapy creates a deep sense of relaxation.
ホットストーンマッサージ玄武岩は水で温められ、筋肉をほぐし、緊張をほぐすために体に沿って置かれます。 これらの石はあなたのチャクラに置かれる前にエッセンシャルオイルで処理されています。この療法はリラックス感を深めます。
热石按摩玄武岩岩石在水中加热,沿着身体的经络放置,以舒缓肌肉,缓解紧张。 这些石头在被放置在脉轮上之前用精油处理。 结合按摩,这种疗法营造出一种深度放松感。
뜨거운 돌 마사지 현무암 바위는 물속에서 몸을 따뜻하게하여 근육을 달래고 긴장을 풀어줍니다. 이 돌은 아주 좋은 이완 인 당신의 차크라에 위치하기 전에 에센셜 오일로 처리됩니다.

image
Manicure and Pedicure
 • Manicure ทำเล็บมือ マニキュア。修指甲。매니큐어. 250 THB/set 
 • Manicure + Gel polish ตัดหนังมือ マニキュア+ネイルジェルポリッシュ。修指甲+指甲油抛 光。매니큐어 + 네일 젤 광택. 550 THB/set
 • Pedicure ทำเล็บเท้า ペディキュア. 修脚。페디큐어. 400 THB/set 
 • Pedicure + Gel polish ตัดหนังเท้า ペディキュア+ネイルジェルポリッシュ。修脚+指甲凝胶 抛光。페디큐어 + 네일 젤 광택. 650 THB/set
 • Manicure + pedicure ทำเล็บมือ ทำเล็บเท้า マニキュア+ペディキュア。修指甲+修脚。매니큐어 + 페디큐어. 600 THB/set
 • Ingrown nail ตัดเล็บขบ 陥入ネイルカット。向内生长指甲剪。자란 자란 못. 350THB/set
 • Nails decoration ตกแต่งเล็บ 爪の装飾。指甲装饰。손톱 장식. start from 200THB/set
 • Nails art เพนท์เล็บ ネイルアート。指甲艺术。네일 아트. start from 200THB/set
 • PVC nails ต่อเล็บ PVCネイル. PVC钉子。PVC 손톱. 350THB/set
 • PVC nails remove and treatment ถอดเล็บพีวีซั บำรุงเล็บมือ ポリ塩化ビニールの釘は取除き、釘の処置。PVC指甲去 除和指甲治疗。PVC 손톱 제거 및 손톱 치료. 350THB/set
 • Gel nails extension ต่อเล็บเจล 爪の拡張子。指甲延长。손톱 확장. 1200 THB/set
 • Gel nails removal ถอดเล็บเจล ジェルネイル除去。凝胶指甲去除。젤 손톱 제거. 500 THB/set
 • Gel fill in nail base เติมโคนเล็บ ネイルベースを記入。钉子基地填写。네일베이스를 채우십시오. 800THB/set
 • Gel polish removal ล้างสีเล็บมือเล็บเท้า マニキュアを削除します。去除指甲油。매니큐어를 제거하십시오. start from 100THB/set 
 • Nails polish เปลี่ยนสีเล็บ 爪は磨きます。指甲油。손톱 광택. 200THB/set

Your experience in our branches

Gallery

See photos of our guests

お客様の写真を見る

查看你的照片

손님 사진보기


Sumalai Thai Massage

Bangkok

 バンコクの私達のマッサージ店

我们在曼谷的按摩店

방콕의 마사지 가게

Arisara Thai Massage

Chiang Mai

  チェンマイの私達のマッサージ店

我们在清迈的按摩店

치앙마이의 마사지 가게

Booking in Bangkok

バンコクでの予約

在曼谷预订

방콕에서 예약

Booking in Chiang Mai

チェンマイでの予約

在清迈预订

치앙마이 예약

Comment

กระทู้ล่าสุด

ผู้ตั้งกระทู้

ตอบ

เข้าชม

 

ตอบกระทู้เมื่อ 25 ม.ค. 2566 19:28  โดย mtom

แอนจอย

ตอบ 

2

เข้าชม 

168

 กระทู้ปักหมุด

 

 กระทู้ทั่วไป

Powered by MakeWebEasy.com